قانون پنجم زندگی: زندگی به کار و تلاش، پاداش می دهد.

چرا باید این قانون را بیاموزیم؟

برای آنکه شخصی باشید که تصمیم می گیرد و به آن عمل می کند، شناور بودن در رودخانه زندگی را متوقف کنید. برای اینکه به کسی تبدیل شوید که در زندگی خود تصمیم می گیرد و به آن عمل می کند اگر بی هدف و بی توجه باشید ؛ دنیا هم بدین شکل به شما واکنش نشان می دهد.

 معنایش این است که کسی دلش به حال شما نمی سوزد. باید تکانی به خود بدهید و به حرکت درآیید ، در اُتاق خود نشستن و در خیال شدن، شما را حتی یک قدم به آن کاری که می خواهید بکنید، نزدیک تر نمی کند.

تنها در صورتی به خواسته های خود می رسید که کاری بکنید.

 برنامه ریزی عالی است ؛ اما انجام دادن مهم تر از آن است. باید از فرصت هایی که داریم به سود خود استفاده کنیم. 

 دست زدن به کار جدید ممکن است شکست را در پی داشته باشد ، لاقل ما را از یکجا نشینی خلاص کرده و شادی در پی دارد. 

هرگز اجازه ندهید ترس از شکست بر شما مستولی شود. برای اینکه به نتیجه برسید لازم است با خودتان صحبتی داشته باشید. «موانعی وجود دارد» اما من این موانع را پشت سر می گذارم. «آیا من شایسته آن هستم؟»آیا می توانم این کار را بکنم؟ بله. هستم و می توانم به این مهم برسم.
«ممکن است موفق نشوم» بله اما دوباره سعی می کنم. « مرا رد می کنند.» همه چیز را با اولین درخواست به ما نمی دهند. اما اگر مداومت داشته باشیم، به خواسته خود می رسیم.
«من شکست می خورم.» در صورتی شکست می خورم که آستین ها را بالا نزنم و کارم را شروع نکنم.

● کاری انجام دهید و به نتیجه برسید. اگر کاری انجام ندهید، به جایی نخواهید رسید.

● امروز دست به کار شوید تا پنجره فرصت های مناسب به رویتان گشوده شود.

● تصمیم بگیرید که تن به ریسکهای منطقی و مسئولانه بدهید. اگر هرگز دست به کار نشوید، هرگز موفق نخواهید شد.

● اگر بلافاصله موفق نشدید، تسلیم نشوید.بدانید سرانجام موفق خواهید شد.


قانون ششم زندگی: واقعیتی وجود ندارد بلکه تفسیر و برداشت شماست.
حقیقتی درکارنیست.مهم استنباط شماست. برای اینکه بدانید از زندگی چه برداشتی دارید؛ تمرین کافی پیدا کنید تا به قلب هدف بزنید. واقعیت این است که هر کس دنیا را به شکل متفاوت می بیند. عواطف و احساسات شما، ترس، اضطراب، نا خشنودی یا افسردگی، مبتنی بر استنباطها و برداشت های شما هستند.
هر کدام از ما درباره آنچه برایمان اتفاق می افتد، استنباطهای داریم.

 تفسیرها و برداشت های ما از حوادث زندگی مان و واکنشی که ما به این حوادث نشان می دهیم؛ تنها موضوع مهمی است که وجود دارد.

اگر استنباط شما از خودتان این است که می توانید بر هر هراسی غلبه کنید؛ بدانید که همین اتفاق هم می افتد.ولی اگر استنباط شما این است که ترس بر شما چیره خواهد شد؛ باز هم حق با شماست.

 تصور کنید که یک دستگاه ضبط صوت قدرتمند در سر شما گذاشته اند. دستگاهی که همیشه روشن است، همیشه و بیست و چهار ساعته نواری را در ذهن شما پخش می کند.روی این نوار اندیشه ها، احساسات و باورهایی را که آنها را بارها تجربه کرده اید، ضبط شده اند. اینها بدون اینکه حتی متوجه باشید در ذهن شما به صدا در می آیند. این نوارها روی زندگی ما تأ ثیر شگرف میگذارند. ما در تمام شب و روز با خودمان هستیم و اگر اجازه بدهیم این نوارها پیوسته در مقام تحقیر ما یا دیگران باشند، به این فکر کنید که چه تأ ثیر مخربی می توانند روی شما بر جای بگذارند. 

این نوار ها در شرایط فعلی و در حال حاضر تا چه اندازه دقیق هستند؟

اشکال اینجاست این نوارها که به گذشته مربوط هستند ؛ ولی به شما می گویند که اینجا و اکنون چگونه فکر کنید.

اگر اینها پیوسته در گوششان زنگ بزند، شانس موفقیت در زندگی را از دست می دهند. حتی اگر فکر کنید که اندیشه های مثبت دارید، نوارهای منفی شما می توانند شما را کلافه کنند و مانع از آن شوند که موفقیت جاری را به خوبی ارزیابی نمایید. اگر درباره خود فک منفی کنید اگر فاقد عزت نفس باشید، اگر اعتماد به نفس نداشته باشید و به خود الهام ندهید، بدانید که نواری منفی در ذهن شما درباره خودتان پخش می شود.اگر قرار باشد در یک مسابقه دو شرکت کنید و یا سعی کنید در نمایشنامه ای بازیگری کنید و پیوسته به خود بگویید: «به اندازه کافی خوب نیستم.»، «به اندازه دیگران شایسته این کار نیستم.»، «می دانم که نمی توانم این کار را به خوبی انجام بدهم.» انتظار دارید چه نتیجه ای به دست آورید؟ مسئله واقعیت زندگی شما نیست ؛ موضوع اصلی این است که درباره زندگی تان ، به خود چه می گویید.

 گوش دادن به این نوارها سبب می شود تا بزرگ ترین دشمن خود شوید. اما اگر همه چیز را بر اساس اینجا و اکنون ارزیابی کنید، فرصتی به خود می دهید که به موفقیت برسید. 

 هرگز نکته ای را فراموش نکنید: شما صدای زنگ زندگی خود هستید.
شما  صدای گذشته های خود و یا صدای دیگران نیستید.  تنها از  طریق صدای خود است که می توانیم با عزم جزم  به موفقیت برسید. شما تنها کسی هستید که می توانید استنباط خود را از جهان تغییر بدهید.

احساسات شما مبتنی بر استنباط شما درباره اتفاقاتی هستند که برایتان روی می دهند. اگر چیزی را ترسناک ارزیابی کنید، برای شما آن یک چیز هول انگیز می شود.

شما تنها کسی هستید که می توانید استنباط خود را از خودتان و زندگی تان تغییر دهید.

● تحت تأ ثیر نوار ضبط صوت درونی خود قرار نگیرید. 

همه چیز را بر اساس اینجا و اکنون ارزیابی کنید.