آزمونهای روانشناختی


آزمونهای روانشناختی در ارزیابی  مشکلات روانشناختی در افرادبکار میرود.شناسایی مشکلات خاص روانی گام ضروری در ارائه و اجرای یک برنامه درمان است.ارزیابی روانشناسی تعيين می کند که چه نوع درمانی به احتمال زیاد برای بيمار مفيدتر خواهد بود.ارزیابی های تشخيصی می تواند ارزیابی غير رسمی در طی مصاحبه اوليه با یک مراجع در ابتدای روان درمانی باشد. همچنين ارزیابی ها می توانند روش های رسمی شامل مصاحبه ساختار یافته با روش های ارزیابی طراحی شده برای شناسایی یا رد چند فرضيه احتمالی در مورد عملکرد روحی فرد باشند. روش دوم معمولا بخشی از یک ارزیابی روانشناختی جامع است که شامل تست های روانشناختی می شود. طول مدت ارزیابی روانشناختی جامع ممکن است بسته به مشکلات ارزیابی شده و دليل ارزیابی، چند ساعت یا حتی چند روز باشد. هنگامی که مشکلات روان شناختی شناسایی می شوند، می توان برنامه های درمانی آن را ارائه داد.


پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

پرسشنامه زیر  شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است . هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند.  هر سؤال را به دقت بخوانید ، درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید، اولین واکنش به سوال معمولا بهترین پاسخ است، پس زود تصمیم بگیرید  "جواب شما در مقابل سؤال مزبور بلی است یا خیر "، سپس آن را در برگه علامت بزنید.  خواهشمند است هیچ سؤالی را نخوانده و بی جواب رها  نکنید.

پرسشنامه رضایت زناشویی  ENRICH

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

ین پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید . هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید . توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد " نه موافق و نه مخالف" خودداری کنید و فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک و تردید داشته باشید .

آزمون افسردگی بک

آزمون افسردگی بک

در این پرسشنامه 13 گروه سوال وجود دارد و هر گروه بیان کننده حالتی در فرد است . عبارت های هر گروه را به دقت بخوانید سپس عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند، یعنی آن چه را که در زمان اجرای تست احساس می کنید. سپس دور عدد مقابل آن عبارت یک دایره بکشید.

آزمون سنجش توانایی "نه گفتن "

آزمون سنجش توانایی "نه گفتن "

در زیر پانزده گفتار را ملاحظه می‌کنید. هر کدام را بخوانید و نمره‌ای از یک تا پنج به آن اختصاص بدهید.اگر به‌نظرتان: آن گفتار کاملاً نادرست است«1».    اگر کاملاً دربارۀ شما صادق است «5».    اگر ادعا تا حدودی دقیق باشد، عدد «2»، «3»، یا «4» را برای نشان دادن درجۀ آن اختصاص بدهید.