۱. تعیین چالش موجود:

در این مرحله چالش یا تصمیمی که با آن مواجه هستیم را مشخص کرده و به تعریف مسئله ی مورد نظر می پردازیم.

۲. جمع آوری گزینه های موجود:

در این مرحله با بررسی انتخاب های پیش رو به بررسی اطلاعات موجود در باره ی راه ها وگزینه های موجود می پردازیم. یادتان باشد در این مرحله با استفاده از روش بارش فکری یعنی با آزاد گذاشتن فکر، همه ی گزینه های احتما لی را یادداشت کرده و همچنین از نظریات مشورتی دیگران نیز بهره بگیریم.در برگه کاغذ، می توان مرحله دوم را به شکل زیر یادداشت کرد:
انتخاب هایی که پیش رو دارم :
انتخاب شماره 1:-------------------------------------
انتخاب شماره 2: ------------------------------------
انتخاب شماره 3: ------------------------------------

۳. بررسی عواقب هر انتخاب: در این مرحله تلاش می کنیم با استفاده از اطلاعات موجود، نیروی فکر، تخیل خود و همچنین نظرات دیگران، به بررسی پی آمد های مثبت و منفی هر کدام از انتخاب های مرحله قبلی بپردازیم. در همان برگه پس از یادداشت مرحله دوم، میتوان مرحله سوم را به شکل زیر انجام داد:
عواقب هر انتخاب:
مثبت               منفی
--------------------------------
--------------------------------

۴. اجرای تصمیم:

در این مرحله تصمیم نهائی که در واقع بهترین گزینه از میان انتخابهای مرحله دوم می باشد، اتخاذ شده و به اجرا می گذاریم. این مرحله را درکاغذ خود، به شکل زیر یادداشت می کنیم:
تصمیم نهایی:
-----------------------------------------------------

دلایل من برای این تصمیم: ----------------------------------------

۵. ارزیابی:

در این مرحله، تصمیم خود را پس از اجرا مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

- چنانچه به نتایج مثبت و موفقیت آمیزی دست یافتیم، نشانه ی آن است که تصمیم مناسب گرفته ایم

- اگر به نتایج مورد نظر دست نیافتیم، گزینه های دیگری را انتخاب می کنیم.