مهارت تصمیم گیری

مراحل تصمیم گیری:

/post-21

مراحل درست تصمیم گیری که مورد توافق اکثر نظریه پردازان می باشد عبارت است از:


مهارت تصمیم گیری

/post-20

تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راههای مختلف عدم؛ اعتماد به نفس، نبود روحیه همکاری و مشارکت جمعی، ضعف در مهارت های ارتباطی میان فردی و گروهی،رشد پرخاشگری و اضطراب در بین بسیاری از افراد از جمله عوامل کاهش دهنده قدرت تصمیم گیری هستند. بدون تردید، تصمیم گیری یکی از مهم ترین مهارت های زندگی است.


ده گام برای تصمیم گیری:

/post-19

گاهی تصمیمات با تمام اهمیتی که دارند منجر به بهترین انتخاب نمی شوند.برای اینکه بتوانیم درست تصمیم بگیریم و تصمیمات مان را اجرایی کنیم، نیاز داریم گام هایی را طی کنیم.