ارتباط موثر

فنون ارتباط مؤثر ( ۱ )

/post-17

افراد با توجه به درک محیط پیرامون خود به چند گروه تقسیم می‌شوند.گروه اول افرادی هستند که «بینایی» بر آن‌ها حاکم است؛ یعنی دنیا را بر اساس تصاویر و چیزهایی که می‌بینند، درک می‌کنند و به «افراد بصری» معروفند. گروه دیگر «شنوایی» بر آن‌ها حاکم است و جهان را براساس اصوات، صداها و شنیده‌ها درک می‌کنند. اینان به «افراد سمعی»معروفند.گروه دیگر، که دنیای حاکم بر آن‌ها جهان لامسه است و مسائل را به‌صورت لمسی درک می‌کنند «افراد لمسی» نامیده شده‌اند.برای برقراری ارتباط مناسب با مردم لازم است ابتدا نحوه برقراری ارتباط و تیپ ادراکی آن‌ها را تشخیص دهید تا بتوانید بهترین رابطه را برقرار سازید.