بایگانی نوشته‌ها


چه میزان درباره روش گشتالت درمانی آگاهی دارید؟

چه میزان درباره روش گشتالت درمانی آگاهی دارید؟

گشتالت درمانی ، بر افکار و احساسات و برداشت فرد از دنیا در زمان حال، تمرکز دارد و به گذشته فرد توجهی ندارد. در این رویکرد مراجعین  یاد می‌گیرند با درون خود سازگار شوند، گذشته را رها کنند و با لحظه حال درگیر شوند. به‌ جای نگرانی در مورد گذشته یا آینده، بتوانند بر لحظه حال تمرکز کنند و از مشکلات روحی و روانی فاصله بگیرند.