بایگانی نوشته‌ها


مصاحبه انگیزشی چیست؟

مصاحبه انگیزشی چیست؟

 مصاحبه انگیزشی نوعی روش درمانی است که به منظور تسهیل افزایش انگیزه مراجع برای تغییر با کمک خود فرد، نشست های مداوم یا مصاحبه های مختصر 30 دقیقه ای در بیان شک و دودلی های مراجع، به درمانگر کمک می کند؛ پس شیوه ای مراجع – محور با هدف بیان جملاتی که بتوانند خودانگیختگی برای تغییر رفتار را در پی داشته باشند.