قانون اول: شما در زندگی، یاموفق می شوید یا موفق نمی شوید.
 برای کشف و استفاده از قدرت عظیمی که دارید باید زندگی تان را تغییر دهید. نومیدی، نا شادی و عدم رضایت را کنار بگذارید؛ و شروع به بُردن کنید.

شما تنها کسی هستید که می توانید زندگی خود را تغییر دهید. روشهای برنده شدن ، مهارت های آموختنی هستند.

 می توانید موفق شدن را انتخاب کنید. 


قانون دوم زندگی: شما سرنوشت خود را رقم می زنید و خالق تجربه ی خود هستید.

ما می توانیم ادعا کنیم که زندگی ارزش زیستن دارد، چون زندگی همان چیزی است؛ که ما می سازیم. شما تصمیم می گیرید؛پس  شما رفتارتان را انتخاب می کنید ، مثلأ شما انتخاب می کنید که: چگونه با دوستانتان رفت و آمد کنید. چگونه دوستانی داشته باشید. چگونه لباس بپوشید. چگونه حرف بزنید. شما با انتخابی که می کنید مسئول واکنش های دیگران در قبال خود هستید.


قانون سوم زندگی: مردم کارهایی را انجام می دهند که برایشان سود داشته باشد.
 برای اینکه بتوانیدرفتارهای نادرست خود را شناسایی کنید ؛ یاد بگیرید در جست وجوی پاداش های سالم باشید.

می دانید اگر بر سر همکار یا همسر خود فریاد بکشید؛ شرایط شما وخیم تر می شود ولی باز هم این کار را می کنید. بعد به خودتان یا به آنها می گویید: «نمی دانم چرا این کار کردم.» یا «چنین منظوری نداشتم» اما واقعیت این است که به انجام این کار مایلید. اگر نبودید آن را تکرار نمی کردید. شما عقلتان را از دست نداده اید؛ اما این را نمی دانید که تحت تأثیر نفوذهای قدرتمندی، این کار را انجام می دهید. این نفوذها که معمولأ شکل ناخودآگاه دارند "به شما راه حل های سریع می دهند که به شما سود لحظه ای می رسانند "که سبب می شوند شما دست به کارهایی بزنید که در نهایت به زیان شما تمام می شوند.

 اگر می خواهید کنترل حقیقی زندگی خود را در دست داشته باشید و به جای رفتارهایی که به شما زیان می زنند؛ رفتارهایی بکنید که به شما سود میرسانند. 

قانون چهارم زندگی: شما نمی توانید چیزی را تغییر دهید که به آن اعتراف نمی کنید.
برای اینکه به واقعیت ها توجه کنید، در انکار و حاشا زندگی نکنید. چشمانتان را باز کنید و ببینید در زندگی تان چه حوادثی اتفاق می اُفتد. و چه اشکالاتی وجود دارد. انکار کردن مسائل به معنای دروغ گفتن به خود درباره آن مسائل است.

 شما به دو طریق به خود دروغ می گویید: اول اینکه حرف هایی به خود می زنید که واقعیت ندارند.

 دوم اینکه اصولأ مسائل را منکر می شوید و حرفی درباره شان نمی زنید.
ـ رویاها را به حقیقت تبدیل کنید. ـ  رویاهای خود را به رویدادهای خاص یا رفتارهایی تبدیل کنیدکه، توصیف کننده ی چیزی است که از زندگی می خواهید.

_ رویاهای خود را به چیزی تبدیل کنید که قابل اندازه گیری باشد.

_زمان مشخصی برای هدف خود تعیین کنید.

_هدفی را انتخاب کنید که قابل کنترل باشد.
ـ برای رسیدن به اهدافتان برنامه ریزی کنید.
ـ هدف خود را گام به گام مشخص و توصیف کنید
_ خود را در مورد هدفی که تعیین کرده اید موظف و مسئول بدانید.


قانون پنجم زندگی: زندگی به کار و تلاش، پاداش می دهد.
 شناور بودن در رودخانه زندگی را متوقف کنید. به کسی تبدیل شوید که در زندگی خود تصمیم می گیرد و به آن عمل می کند .

تصمیم بگیرید که تن به ریسکهای منطقی و مسئولانه بدهید. اگر هرگز دست به کار نشوید، هرگز موفق نخواهید شد.
اگر بلافاصله موفق نشدید، تسلیم نشوید.بدانید سرانجام موفق خواهید شد.


قانون ششم زندگی: واقعیتی وجود ندارد بلکه تفسیر وبرداشت شماست.
حقیقتی درکارنیست ،آنچه واقعیت را بیان میکند نحوه برداشت شما از مسائل است.  واقعیت این است که هر کس دنیا را به شکل متفاوت می بیند. عواطف و احساسات شما، ترس، اضطراب، نا خشنودی یا افسردگی، مبتنی بر استنباطها و برداشت های شما هستند.

● احساسات شما مبتنی بر استنباط شما درباره اتفاقاتی هستند که برایتان روی می دهند. اگر چیزی را ترسناک ارزیابی کنید، برای شما آن یک چیز هول انگیز می شود.
● شما تنها کسی هستید که می توانید استنباط خود را از خودتان و زندگی تان تغییر دهید.
● همه چیز را بر اساس اینجا و اکنون ارزیابی کنید، نه بر مبنای تجربیات تلخ گذشته و آینده ای که هنوز نیامده !


قانون هفتم زندگی: مشکلات زندگی تمام نشدنی هستند.

ما همان هستیم که کاری را مرتب تکرار می کنیم؛ در این صورت صفت عالی به عادت ما بر می گردد نه به عمل ما. وقتی با مسائل و مشکلات زندگی رو به رو می شوید، وحشت نکنید. به خودتان بگویید: «می توانم از پس این مشکل هم برآیم

موفق ها به این دلیل که مشکلی ندارند، موفق نیستند. از آن رو موفق اند که راهی برای برخورد با مسائلشان پیدا می کنند.

● شما مدیر زندگی خود هستید.
● جای اراده کوتاه مدت ، را با برنامه ریزی بلند مدت تغییر بدهید.

تغییرات به تدریج اتفاق می اُ فتد؛ ولی لازمه ی تغییر، پایداری و پشتکار  است. 


قانون هشتم زندگی: ما به مردم می آموزیم چگونه با ما رفتار کنند.
(اگر ادای موش را درآوری ، گربه تو را خواهد خورد )

● مردم با توجه به شیوه ای که خودتان را به دنیا عرضه می کنید، با شما رفتار می کنند.
● دیگران شما را امتحان می کنند تا بدانند حد و مرزتان تا کجاست و چگونه می گذارید آنها با شما رفتار کنند.


قانون نهم زندگی: بخشیدن دیگران ،  نشانه قدرت است.

«دشمنانتان را ببخشید، نه بخاطر اینکه لایق بخششند ؛ بخاطر اینکه شما لایق آرامشید


قانون دهم زندگی: باید هدفتان را بشناسید، تا بتوانید آن را دنبال کنید.

 بدانید از زندگی چه می خواهید. جرات پیدا کنید؛ و مقدمات لازم برای رسیدن به هدف را فراهم آورید.

 برندگان در زندگی کسانی هستند که دقیقأ می دانند چه می خواهند. می توانند خود را ببینند و تجسم کنند که به خواسته خود رسیده اند.