چرخه فکر

مثلث شناختی

/post-34

زمانی ما می‌توانیم ادعا کنیم که به یک خودآگاهی دست یافته‌ایم که بتوانیم بر روی چرخه فکر، احساس و رفتار خودآگاهانه مسلط شویم . اگر به راستی دوست دارید رفتار خود را تحت کنترل درآورید، بهتر است به چرخه فکر، احساس و رفتارتان توجه کنید.