مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

/post-44

تفکر انتقادی یک فرآیند ذهنی آگاهانه است . تفکر انتقادی یعنی باور نکردن موضوعات ، تنها به این علت که چاپ شده است یا فردی خاص آن‌ را گفته است . انتقاد اگرچه معادل این واژه نیست، اما بیشتر مواقع به همراه این واژه می‌آید و به اشتباه به صورت منفی به‌کار گرفته می‌شود.