رویکرد چهارمرحله ای کنترل استرس

نحوه صحیح برخورد با نگرانی

/post-45

 چه عاملی باعث می‌شود نگرانی سمی ایجاد شود؟    هنگامی که در برابر تهدیدهای جهان خود احساس می‌کنید آسیب‌پذیر شده‌اید، و حس می‌کنید که برای کنترل دنیای خود توانایی اندکی دارید، سطح نگرانی و اضطراب شما اغلب افزایش می‌یابد