آزمون مهارت نه گفتن

آزمون سنجش توانایی "نه گفتن "

/post-37

در زیر پانزده گفتار را ملاحظه می‌کنید. هر کدام را بخوانید و نمره‌ای از یک تا پنج به آن اختصاص بدهید.اگر به‌نظرتان: آن گفتار کاملاً نادرست است«1».    اگر کاملاً دربارۀ شما صادق است «5».    اگر ادعا تا حدودی دقیق باشد، عدد «2»، «3»، یا «4» را برای نشان دادن درجۀ آن اختصاص بدهید.