آزمون شخصیت آیزنگ

پرسشنامه شخصیت آیزنک فرم بزرگسال EPQ

/post-43

پرسشنامه زیر  شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است . هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند.  هر سؤال را به دقت بخوانید ، درباره معنای دقیق سوال ها زیاد فکر نکنید، اولین واکنش به سوال معمولا بهترین پاسخ است، پس زود تصمیم بگیرید  "جواب شما در مقابل سؤال مزبور بلی است یا خیر "، سپس آن را در برگه علامت بزنید.  خواهشمند است هیچ سؤالی را نخوانده و بی جواب رها  نکنید.