1. احساسات دربرگیرنده خشم را بشناسید : احساساتی مانند ترس ٬خجالت ٬ درماندگی ٬ حسادت و...
2. رفتارهای پرخاشگرانه را بشناسید. رفتارهایی مانند داد زدن سر دیگران ٬ لگدزدن به اشیاء ٬ خیره شدن به دیگران و...
3. پیامدهای خشم را بشناسید

از دست دادن روابط دوستی٬رساندن آسیب جسمانی به خود و دیگران و...

4. افکاری که سبب به وجود آمدن خشم می‌شود: کمال گرایی ٬بدبینی نسبت به دیگران و...

5. نشانه‌های خشمگین شدن: عرق کردن کف دست‌ها٬افزایش ضربان قلب٬ سرخ شدن چهره و...

تشخیص خشم
به هنگام مواجهه با هیجانی مانند خشم آن‌ قدر غرق آن می‌شویم که از وجود آن بی‌خبریم ، یعنی خودمان هم متوجه نیستیم که خشمگین شده‌ایم. یکی از راه‌هایی که سبب می‌شود به این شناخت برسیم و به‌اصطلاح به خودآگاهی هیجانی دست پیدا کنیم این است که به هنگام خشم این جمله را به خود بگوییم: من الآن عصبانی هستم. همین جمله ساده سبب می‌شود شما تا حدودی به شناخت احساسات و هیجانات خود برسید.