مهارت نه گفتن

مقدمه ای بر آموزش مهارت "نه " گفتن

/post-30

یکی از بزرگ‌ترین موانع برای فائق آمدن بر حس سوپرمن بودن و  خدمت کردن دائمی به دیگران، احساس مسئولیت در قبال احساسات دیگران است. شما از این می‌ترسید که نه گفتن، در‌خواست‌کننده را ناامید و دلخور کند. این ترس موجب می‌شود همواره اولویت‌های دیگران را بر اولویت خود مقدم بدارید.