سلامت روان

آثار روانشناختي مخرب بیماری کووید-19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه

/post-29

بحث آثار روانشناختی این بیماری ویروسی بر روی بهداشت سلامت روان افراد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است . بر اساس بررسی های انجام شده، بیماران کووید-19 دارای ظرفیت تحمل  پایینی بوده و با توجه به وضیعت فعلی بیماری در جهان ، این افراد به شدت در معرض بروز اختلالات روانشناختی مانند: اضطراب، ترس، افسرگی، تغییرات هیجانی، بیخوابی و اختلال استرس پس از سانحه ( PTSD  )  قرار دارند  .