رواندرمانی وسواس

روش مواجهه و پیشگیری از پاسخ در رواندرمانی وسواس

/post-48

موثرترین روش در درمان غیر دارویی بیماری وسواس "مواجهه و خود داری از پاسخ" است. مطالعات نشان داده که استفاده صحیح از این روشمیتواند تا 70در صد در درمان بیماران موثر واقع گردد ، به ویژه اگر با درمان دارویی ترکیب شود. در درمان رفتاری وسواس، بیمار نقش فعالی دارد . گاهی بیمار به علت رودربایستی با درمانگر و یا فشار اعضاء خانواده خود، تمرینات راکم و بیش انجام میدهد و خود وی انگیزه کافی برای انجام آنها را ندارد.  ادامه جلسات درمانی با چنین دلیلی بی نتیجه خواهد بود.بیمار برای همکاری مطلوب باید به روند تشکیل افکار وسواسی و نحوه عملکرد آنها واقف شود.در اینجا این روندتوضیح داده خواهد شد.