حس ارزشمندی

تقویت احساس ارزشمندی

/post-64

آیا احساس ارزشمندی می کنید؟
 چقدر برای خودتان ارزش قائلید؟
 آیا به خودتان احترام می گذارید؟