اختلال شخصیت

اختلال شخصیت نمایشی

/post-53

ناپایداری عاطفی، مشخصه بارز اختلال شخصیت نمایشی (هیستریونیک) محسوب می شود. تمایل بسیار زیاد برای جلب توجه دیگران تا حدی است که چنانچه فرد مبتلا به این اختلال نتواند نظر و نگاه های دیگران را به سمت خود جلب کند، به افسردگی دچار می گردد. پس این افراد به جلب توجه دیگران بسیار وابستگی و دلبستگی دارند. بروز احساسات در این افراد، شدید است. فرد هیستریونیک، برای بودن در کانون توجهات دیگران، رفتارهای خود را به گونه ای بروز می دهد که گویی مشغول اجرای یک نمایش می باشد. شخصیت نمایشی، در  بیان هیجانات خود بسیار اغراق آمیز عمل می نماید . آنها ممکن است با مشاهده یک فیلم غمگین ، به طرز غیر قابل کنترلی شروع به گریه زاری می کنند.


اختلال شخصیت مرزی

/post-49

 مشخصه این اختلال ناپایداری عاطفی، خلق، رفتار، روابط و اعتماد به نفس پایین آن‌هاست. افراد مبتلا به این اختلال، خودانگاره (خودپنداره‌ی) بسیار بی‌ثباتی دارند، روابط میان‌فردی‌شان نیز بسیار بی‌ثبات است. آنان معمولاً سابقه‌ی روابط پرشور ، اما پرآشوب دارند که غالبا با افراط و تفریط همراه است و در نهایت به‌ سرخوردگی و ناامیدی می‌انجامد.خشم شدید و نشانه‌های بی‌ثباتی عاطفی و اقدام های مکرر به خودکشی ویژگی های مهم این اختلال است.بی‌ثباتی عاطفی آنان همراه با سطح بالای تکانش‌گری، اغلب به رفتارهای خود ویرانگری مانند (رانندگی بی‌باک) منجر می‌شود.اقدامات خودکشی،غالبا به شکل فریبکارانه، بخشی از تصویر بالینی این اختلال است. با این‌حال، این‌گونه اقدامات همیشه فریبکارانه نیستند. خودزنی، ویژگی دیگر این اختلال است. هدف از رفتارهای صدمه‌زدن به خود، رهایی‌یافتن از اضطراب یا ملالت است.