رفتار مانند ملکه

سخنی با بانوان : چگونه شبیه یک ملکه به نظر برسید

/post-73

عادی بودن کسالت آور  است. چرا در زندگی مانند یک ملکه رفتار نمی کنید؟ چه چیزی مانع شما شده است؟ هیچ چیز بجز نگرش و رفتارتان ...  پس تغییرشان دهید